TẠP CHÍ LỊCH SỬ QUÂN SỰ - KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH NƯỚC, ĐẠI TƯỚNG LÊ ĐỨC ANH (1920-2020)

TẠP CHÍ LỊCH SỬ QUÂN SỰ - KỶ NIỆM 100 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH NƯỚC, ĐẠI TƯỚNG LÊ ĐỨC ANH (1920-2020)

Tác giả: Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam - Bộ Quốc phòng
Nơi xuất bản: Hà Nội
Nhà xuất bản: Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam - Bộ Quốc phòng
Năm xuất bản: 2020
Lĩnh vực: Tổng hợp
Số trang: 152
Lượt xem: 18038

Giới thiệu

CHỦ TỊCH NƯỚC, ĐẠI TƯỚNG LÊ ĐỨC ANH VỚI VIỆN LỊCH SỬ QUÂN SỰ VIỆT NAM
(...) Lịch sử là tổng hòa của các mối quan hệ phức tạp, đan xen, tác động lẫn nhau. Người viết sử phải biết vận dụng chủ nghĩa duy vật biện chứng, duy vật lịch sử, bằng các cứ liệu xác thực cần lý giải một cách khoa học và thỏa đáng các mối quan hệ về nhân - quả, tất yếu - ngẫu nhiên, vai trò của quần chúng và cá nhân trong lịch sử... góp phần làm sáng tỏ chân lý.
(...) Các đồng chí làm tốt công tác thu thập, hệ thống hóa, bảo quản tư liệu, đào tạo bồi dưỡng cán bộ chuyên ngành, giúp đỡ, hướng dẫn các đơn vị, địa phương tổng kết chiến tranh và biên soạn lịch sử quân sự... Viện Lịch sử quân sự Việt Nam đã góp phần rất quan trọng vào việc viết lịch sử dân tộc. Thực tiễn đã khẳng định vai trò, vị trí của Viện Lịch sử quân sự Việt Nam và của ngành lịch sử quân sự đối với xã hội. Các đồng chí đã có nhiều cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ vẻ vang được giao phó. Tôi nhiệt liệt biểu dương khen ngợi các đồng chí.
(Nguồn: Đại tướng Lê Đức Anh và nhiều tác giả, Bảo vệ, xây dựng và đổi mới đất nước, Nxb CTQG, HN 2007).

Cùng lĩnh vực