Quay lại

Chiến thắng Chương Thiện, Phước Long và đại đoàn kết dân tộc trong Đại thắng 1975