Quay lại

Ông Lê Đức Anh trong kháng chiến chống Pháp xâm lược