Quay lại

Biên giới Tây Nam - Tư lệnh, chính uỷ quân khu 7